FACEBOOK

Instagram

FORGOT YOUR DETAILS?

 Všeobecné obchodné podmienky 

Časť I. 

Obchodné podmienky pre osoby, ktoré sú spotrebiteľmi 

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) 

upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy 

uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť Atlanta group s.r.o., IČO: 512 583 15, 

sídlo: Karpatské Námestie 10A, 831 06 Bratislava, zapísaný: v Obchodnom registri Mestský súd Bratislava 3

 oddiel: Sro, vložka č. 124892/B (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim – 

spotrebiteľom (tiež ako „zákazník“), ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na 

internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

Kontaktné údaje predávajúceho 

e - mail: .................................... 

telefón: .................................... 

fax: .................................... 

IČ DPH: .................................... 

DIČ: .................................... 

korešpondenčná adresa: .................................... 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: 

Banka: .................................... 

Č. účtu: .................................... 

IBAN: .................................... 

BIC (SWIFT): .................................... 

Orgán dozoru: 

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava 

Odbor výkonu dozoru: 

Odbor ochrany spotrebiteľa 

1.2. Kupujúcim sa v zmysle tejto časti Obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ. 

1.3. Spotrebiteľom sa na účely týchto Obchodných podmienok rozumie fyzická 

osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej 

podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. 

1.4. Kupujúci ako spotrebiteľ, pri zadávaní objednávky uvedie najmä svoje meno, 

priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mailový kontakt. 

1.5. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V 

prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si 

dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú 

ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými 

podmienkami. 

1.6. Zoznam tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú 

prevádzkuje predávajúci, je katalógom bežne dodávaného tovaru a predávajúci 

nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru 

bude pre kupujúceho potvrdená na základe otázky kupujúceho. 

2. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY 

2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej 

zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného 

formulára na internetovej stránke predávajúceho (ďalej len "objednávka"), resp. 

akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo 

forme emailu, osobne, telefonicky alebo faxom. V prípade ak predávajúci 

a spotrebiteľ uzatvoria kúpnu zmluvu prostredníctvom webstránky 

www.moto-na-moto.eu, predávajúci je povinný dodržať všetky povinnosti, ktoré 

stanovuje zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo 

poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej 

mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Všetky ceny za 

tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode sú uvádzané v EUR vrátane 

DPH. Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je pravdivé a úplné vyplnenie 

všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácii objednávky. 

2.2. Záväzné akceptovanie návrhu uskutoční zamestnanec predávajúceho najneskôr v 

nasledujúci pracovný deň po vykonaní objednávky. Záväzné akceptovanie bude 

vykonané prostredníctvom elektronickej pošty o akceptovaní objednávky po 

predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti tovaru, 

platných cien a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako 

"potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má predávajúci povinnosť 

vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred 

potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a 

2 

následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa 

zmluvný vzťah považuje za uzavretý. Automaticky vykonávané Oznámenie o prijatí 

objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré kupujúci obdrží na svoju 

e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné 

akceptovanie objednávky; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom 

upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky. Na e-mailovú adresu 

kupujúceho mu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom 

jeho objednávky. 

2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje najmä údaje o názve a špecifikácii 

tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru 

a/alebo iných služieb, údaj o dodacej lehote tovaru, názov a údaje o mieste, kde má 

byť tovar dodaný a údaje o cene, podmienkach, spôsobe a termíne prepravy tovaru na 

dohodnuté miesto doručenia tovaru pre kupujúceho, údaje o predávajúcom (obchodné 

meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), prípadne iné údaje. 

2.4. Podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty nemožno od 

1.1. 2013 meniť údaje v už vystavenom daňovom doklade (faktúre). Údaje v 

daňovom doklade (faktúra) je možné meniť len v prípade, kedy zákazník tovar ešte 

neprijal a nezaplatil. 

2.5. V prípade prebiehajúcich akcií sa predaj tovaru na internetovej stránke 

predávajúceho spravuje okrem týchto všeobecných obchodných podmienok aj 

záväznými podmienkami príslušnej akcie. V prípade, že kupujúci objedná tovar 

v rozpore s podmienkami príslušnej akcie, predávajúci je oprávnený objednávku 

kupujúceho stornovať. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný 

prostredníctvom e-mailu a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú 

finančné prostriedky vrátené v lehote do 14 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s 

predávajúcim nedohodne inak. 

3. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO 

3.1. Predávajúci je povinný: 

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu tovar v 

dohodnutom množstve, kvalite a termíne a zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu 

spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu, 

b. zabezpečiť, aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR 

c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej 

podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru a ďalšie doklady 

predpísané platnými právnymi predpismi (návody v slovenskom jazyku, daňový 

doklad). 

3 

3.2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho 

za dodaný tovar. 

3.3. Predávajúci má pred záväzným akceptovaním objednávky právo stornovať 

objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný 

dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v 

cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne 

na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude zákazník informovaný emailom. 

3.4. Predávajúci si vyhradzuje právo overiť totožnosť kupujúceho alebo osoby 

poverenej k odberu tovaru pri osobnom odbere tovaru a to v prípadoch, kedy je 

dodávka tovaru kupujúcim platená vopred kartou, prostredníctvom bankového 

prevodu, alebo prostredníctvom faktúry so splatnosťou. 

4. Práva a povinnosti kupujúceho 

4.1. Kupujúci je povinný: 

a. prevziať zakúpený alebo objednaný tovar 

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti 

vrátane nákladov na doručenie tovaru, 

c. nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho, 

d. potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním 

poverenej osoby. 

4.2. Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite, termíne a mieste 

dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

5. DODACIE A PLATOBNÉ PODMIENKY 

5.1. Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a 

vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického 

obchodu predávajúceho. 

5.2. Objednaný tovar je možné dodať na adresu uvedenú a potvrdenú 

v objednávacom formulári. Tovar doručujeme prostredníctvom prepravnej služby na 

kupujúcim zvolenú adresu alebo osobným odberom priamo u predávajúceho. Cenník 

za dopravu môžete nájsť na stránke moto-na-moto.eu. Objednávky sú 

vybavované v čo najkratšom možnom čase do 24 hod. V niektorých prípadoch od 

pripísania sumy za tovar na účet predávajúceho pri platbe vopred. Termín dodania 

nájdete pri každom produkte na moto-na-moto.eu. V prípade, že dané lehoty nie 

je z technickým príčin možné dodržať, bude o tom kupujúci bezodkladne 

informovaný. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v dohodnutej lehote, 

kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak 

predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je 

oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

5.3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v akceptácii 

objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci bez predchádzajúceho 

písomného odstúpenia od zmluvy tovar neprevezme do 14 pracovných dní po 

uplynutí lehoty uvedenej v kúpnej zmluve, záväznej akceptácii, vzniká 

predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných 

nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 14 pracovných 

dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný tovar prevziať, je predávajúci oprávnený 

odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe. V prípade, že si zákazník tovar 

neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný 

uhradiť náklady opätovného doručenia tovaru. 

5.4. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru pred uplynutím 

lehoty dohodnutej v kúpnej zmluve. 

5.5. Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky 

predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak. 

5.6. V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej 

zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby 

tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie 

tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať zápis o doručení a odovzdaní tovaru. 

Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je 

povinná predložiť predávajúcemu originál alebo kópiu kúpnej zmluvy a dokladu o 

zaplatení tovaru a písomné splnomocnenie. Ak bude potrebné dodávku tovaru 

opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, 

všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru 

na miesto určenia v kúpnej zmluve a skladné. 

5.7. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, 

bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal 

tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a 

za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri 

jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru odmietnuť tovar 

prevziať a vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), 

ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu 

doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s 

dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar a v prípade 

neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar. Neskoršie reklamácie 

tohto druhu bude možné uznať len ak kupujúci preukáže, že reklamované vady mal 

tovar už v čase jeho prevzatia. 

5.8. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené dodanie tovaru zavinené doručovacou 

spoločnosťou, za oneskorené dodanie tovaru z dôvodu nesprávne uvedenej adresy 

prijímateľa kupujúcim pri vyplnení formulára pri objednávke tovaru resp. registrácii 

užívateľa, za poškodenie zásielky doručovacou spoločnosťou, za prípadné nedodanie 

tovaru ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci 

nemohol ovplyvniť. 

5.9. Kupujúci je oprávnený v prípade nedodania tovaru predávajúcim v lehote 

uvedenej v bode 5.2. Obchodných podmienok odstúpiť od kúpnej zmluvy a 

predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú časť kúpnej ceny v zmysle 

bodu 10.8. týchto všeobecných obchodných podmienok. 

5.10. V každej zásielke je priložená faktúra - daňový doklad, ktorá zároveň slúži ako 

dodací a záručný list pokiaľ nie je k objednanému tovaru doložený osobitný záručný 

list výrobcu. 

5.11. Spôsoby platieb: platba na dobierku, platba bezhotovostným prevodom na účet 

predávajúceho, v hotovosti pri osobnom odbere. 

Platby sa vykonávajú v EUR, pričom Predávajúci vyžaduje jeden z nasledujúcich spôsobov platby: 

1 PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri prevzatí kuriérovi. 

2 PLATBA PRI OSOBNOM ODBERE TOVARU: Pri tomto spôsobe platby Kupujúci uhrádza celú sumu za tovar uvedený v elektronickej objednávke pri osobnom odbere tovaru buď v hotovosti alebo platobnou kartou. 

3 PLATBA VOPRED: Pri tomto spôsobe platby je Kupujúcemu zaslaný tovar kuriérskou službou po uhradení a pripísaní celej sumy tovaru uvedeného v elektronickej objednávky na účet VÚB banky Atlanta group s. r. o. IBAN SK34 0200 0000 0039 0345 6051. Variabilný symbol: použite číslo Vašej elektronickej objednávky. 

6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

6.1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom na adresu predávajúceho resp. inú, ktorú predávajúci určí. 

6.2. Tovar nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s tovarom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe. Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. 

Tovar sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť. 

6.3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho, predávajúci prevezme tovar späť a do 15 dní odo dňa odstúpenia zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar, vráti kupujúcemu vopred dohodnutým spôsobom späť. 

6.4. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch: 

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy 

b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť 

c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť 

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak: 

a) tovar sa nevyrába alebo sa prestal vyrábať 

b) zmenila sa cena dodávateľa tovaru 

c) vystavená cena tovaru bola chybná 

7. ZÁRUKA A SERVIS 

7.1. Konkrétne záručné a servisné podmienky sú uvedené v príslušných záručných listoch vybraných tovarov, ktoré kupujúci obdrží pri kúpe tovaru. 

7.2. Vo všeobecnosti, pokiaľ v záručných listoch nie je uvedené inak, je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov alebo zhora ohraničená dátumom spotreby tovaru. Kupujúcim je v tomto prípade osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter tovaru umožňuje – zastavaný tovar) reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi uvedenými v záručnom liste. 

7.3. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním. 

7.4. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie 

7.5. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude 

uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe 

pôvodne vystavenej faktúry a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru 

za nový začne plynúť záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na 

nový tovar. 

7.6. Všetky záručné opravy sú v prípade, ak do času ich uplatnenia nezanikol nárok 

na uplatnenie záruky podľa bodu 8.13. týchto všeobecných obchodných podmienok, 

bezplatné. 

7.7. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, bude tovar opravený. Pokiaľ nie je 

oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému užívaniu, môže sa predávajúci s 

kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je 

možné neskôr túto chybu reklamovať. 

7.8. Ak ide o chybu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla 

riadne užívať ako vec bez chyby, predávajúci je oprávnený chybný tovar vymeniť za 

tovar s rovnakými alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis. 

7.9. Ak je dodaním tovaru s vadami porušená zmluva podstatným spôsobom môže 

kupujúci: 

a) požadovať odstránenie vád dodaním náhradného tovaru za vadný tovar, dodanie 

chýbajúceho tovaru a požadovať odstránenie právnych vád, 

b) požadovať odstránenie vád opravou tovaru, ak sú vady opraviteľné, 

c) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo 

d) odstúpiť od zmluvy. 

7.10. Voľba medzi nárokmi uvedenými v 8.22. kupujúcemu patrí, len ak ju oznámi 

predávajúcemu vo včas zaslanom oznámení vád alebo bez zbytočného odkladu po 

tomto oznámení. Uplatnený nárok nemôže kupujúci meniť bez súhlasu 

predávajúceho. Ak sa však ukáže, že vady tovaru sú neopraviteľné alebo že s ich 

opravou by boli spojené neprimerané náklady, môže kupujúci požadovať dodanie 

náhradného tovaru, ak o to predávajúceho požiada bez zbytočného odkladu po tom, 

čo mu predávajúci oznámil túto skutočnosť. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v 

primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred jej uplynutím, že vady neodstráni, 

môže kupujúci odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. 

7.11. Ak kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v bode 8.23., má 

nároky z vád tovaru ako pri nepodstatnom porušení zmluvy. 

7.12. Ak je dodaním tovaru s vadami zmluva porušená nepodstatným spôsobom, 

môže kupujúci požadovať buď dodanie chýbajúceho tovaru a odstránenie ostatných 

vád tovaru, alebo zľavu z kúpnej ceny. 

7.13. Dokiaľ kupujúci neuplatní nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo neodstúpi od 

zmluvy, je predávajúci povinný dodať chýbajúci tovar a odstrániť právne vady tovaru. 

Ostatné vady je povinný odstrániť podľa svojej voľby opravou tovaru alebo dodaním 

náhradného tovaru; zvoleným spôsobom odstránenia vád však nesmie spôsobiť 

kupujúcemu vynaloženie neprimeraných nákladov. 

7.14. Ak kupujúci požaduje odstránenie vád tovaru, nemôže pred uplynutím 

dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel 

predávajúcemu, uplatniť iné nároky z vád tovaru, okrem nároku na náhradu škody a 

na zmluvnú pokutu, ibaže predávajúci oznámi kupujúcemu, že nesplní svoje 

povinnosti v tejto lehote. Táto lehota musí byť určená v súlade s bodom 8.10. týchto 

Obchodných podmienok pre podnikateľov. 

7.15. Dokiaľ kupujúci neurčí lehotu podľa bodu 7.14. alebo neuplatní nárok na zľavu 

z kúpnej ceny, môže predávajúci oznámiť kupujúcemu, že vady odstráni v určitej 

lehote. Ak kupujúci bez zbytočného odkladu po tom, čo dostal toto oznámenie, 

neoznámi predávajúcemu svoj nesúhlas, má toto oznámenie účinok určenia lehoty 

podľa odseku 8.27. 

7.16. Ak predávajúci neodstráni vady tovaru v lehote vyplývajúcej z bodu 7.14. alebo 

7.15., môže kupujúci uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny alebo od zmluvy 

odstúpiť, ak upozorní predávajúceho na úmysel odstúpiť od zmluvy pri určení lehoty 

podľa bodu 8.27. alebo v primeranej lehote pred odstúpením od zmluvy. Zvolený 

nárok nemôže kupujúci bez súhlasu predávajúceho meniť. 

7.17. Na účely týchto Obchodných podmienok je porušenie zmluvy podstatné, ak 

strana porušujúca zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo 

rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo 

z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na 

plnení povinností pri takom porušení zmluvy. Pri pochybnostiach sa predpokladá, že 

porušenie zmluvy nie je podstatné. 

7.18. Vybavenie reklamácie sa vzťahuje len na chyby uvedené vo formulári na 

uplatnenie reklamácie. 

7.19. Oprávnenie kupujúceho na uplatnenie reklamácie chyby tovaru je po tom, ako 

využil svoje právo a požiadal predávajúceho o odstránenie chyby tovaru podľa týchto 

reklamačných a obchodných podmienok, vyčerpané a bez ohľadu na výsledok 

reklamácie už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú chybu (nie chybu 

rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane. 

7.20. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené 

zamietnutie reklamácie, ale chyba výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, 

môže si kupujúci uplatniť svoje právo na odstránenie chyby tovaru prostredníctvom 

súdu. 

7.21. Doklady potrebné na prevzatie tovaru reklamácie na pobočke v prípade 

nákupu podnikateľa, platcu DPH: 

- Tovar objednaný na osobný odber môže prevziať iba konateľ spoločnosti 

alebo ním splnomocnená osoba. 

- Ak tovar príde prevziať zamestnanec spoločnosti, je nutné splnomocnenie 

konateľa s číslom Občianskeho preukazu u povereného zamestnanca. 

- Na overenie konateľa alebo ním splnomocnenej osoby je potrebné preukázať 

sa platným Občianskym preukazom a Výpisom z Obchodného resp. 

Živnostenského registra, aby sa predchádzalo zámene osôb pri preberaní 

tovaru. 

8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY PODNIKATEĽOM 

8.1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, 

nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého 

v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili 

realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z 

dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od 

neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej 

týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom 

obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho 

a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 14 

dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci 

pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim 

na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne 

ďalšie poplatky. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v prípade, ak 

kupujúci neprevzal tovar do 14 pracovných dní odo dňa kedy bol kupujúci povinný 

tento tovar prevziať. 

8.2. Kupujúcemu, ktorým je podnikateľ môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od 

kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny 

vráteného tovaru. Stav tovaru bude zhodnotený predávajúcim. V prípade 

nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na 

náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné 

ďalšie vzniknuté náklady. Predávajúci si vyhradzuje právo na neumožnenie 

odstúpenia, vzhľadom k povahe výrobku a jeho stavu v čase vrátenia. 

8.3. Kupujúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť v zmysle ustanovení zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „Obchodný zákonník“). 

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

9.1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných 

podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných 

obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke 

elektronického obchodu predávajúceho. 

9.2. Predávajúci sa kupujúcemu zaväzuje, že cena za tovar v čase jeho objednávky 

sa nezmení, za odoslanie tovaru v rámci dohodnutej dodacej doby. Predávajúci 

nezodpovedá kupujúcemu za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou 

službou (alebo udaním nesprávnej adresy kupujúceho), za prípadné nedodanie tovaru 

(vinou dodávateľa), za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou, alebo 

poštou (v takom prípade je nutné uplatňovať reklamáciu priamo u pracovníka 

kuriérskej služby, alebo na pošte). 

9.3. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej 

zmena musí mať písomnú formu. 

9.4. V prípade pochybností sa zmluvné strany dohodli, že za dobu používania sa 

považuje doba od doručenia tovaru kupujúcemu (vrátane dňa doručenia) podľa bodu 

5.7. týchto všeobecných obchodných podmienok do dňa vrátenia tovaru 

predávajúcemu, resp. odovzdaním tovaru kuriérovi za účelom jeho prepravy 

predávajúcemu. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná 

najmä vo forme e-mailových správ, resp. prostredníctvom listových zásielok. 

9.6. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa 

vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

V Bratislave, dňa 16.10.2020 

M-M race/ ŽIAR NAD HRONOM 

Všeobecné obchodné podmienky

TOP